De andere kant van de medaille

Karel Michiels
Dis, c'est quoi l'euthanasie

« Marieke 'Wielemie' Vervoort heeft in haar leven meer dromen ver­we­zen­lijkt dan de meeste top­spor­ters ooit voor moge­lijk zouden houden. Olympisch goud, werel­dre­cords, de Iron Man op Hawaï, Belgisch, Europees en wereld­kam­pioen… Ze werd omringd door een uniek team van trai­ners, dokters, ver­zor­gers, spon­sors en vrien­den die er alles aan deden om haar in de best moge­lijke omstan­di­ghe­den te laten pres­te­ren. Ze gaf lezin­gen en semi­na­ries en toonde zich een waar­dige ambas­sa­deur van haar sport in talloze inter­views en docu­men­taires. Marieke Vervoort was een van de suc­ces­vol­ste en meest ins­pi­re­rende spor­ters die België ooit gekend heeft, met een pal­mares dat ook inter­na­tio­naal veel weerk­lank heeft gekre­gen.
De andere kant van de medaille is dat Marieke een pro­gres­sieve spier­ziekte heeft en nu al vijf­tien jaar in een rol­stoel zit. Dat ze vaak ondraa­glijke pijnen lijdt en maan­den­lang in het zie­ken­huis heeft gelegen. Dat er een medi­ci­jn­pomp in haar lichaam zit en dat ze niet zonder Zenn kan, haar lieve hul­phond. In samens­praak met pro­fes­sor Wim Distelmans heeft Marieke jaren geleden al een eutha­na­sie­verk­la­ring opges­teld. Met die bes­lis­sing haalde ze tijdens de Paralympics in Rio (2016) de wereld­pers. Haar zil­ve­ren medaille bleek inder­daad een droe­vige keer­zi­jde te hebben.
In dit boek schri­jft Marieke haar eigen levens­ve­rhaal. Karel Michiels weeft de dag­boek­frag­men­ten aan elkaar met span­nende wed­stri­jd­vers­la­gen en rele­vante com­men­ta­ren.
Met deze vol­waar­dige bio­gra­fie heeft Wielemie alweer een droom waargemaakt. »

[Description de l'éditeur]

De Vrije Uitgevers, 2017
978-9492419101
220 pages