Een goede dood – 2002 – 2012 : tien jaar 'controversiële' euthanasiewet ?

Franky Bussche – Wim Distelmans
Een Goede Dood

België bes­chikt als één van de weinige landen ter wereld over een eutha­na­sie­wet. Deze wet kwam tot stand na een grondig par­le­men­tair debat in 2002. Tien jaar later blijkt dat er geen wild­groei kwam van het aantal toe­pas­sin­gen van eutha­na­sie. Een aantal mensen blijft zich echter ver­zet­ten tegen deze prak­tijk en weigert een uit­brei­ding van de wet. In dit boek ana­ly­se­ren de auteurs (onder redac­tie van Franky Bussche en Wim Distelmans) de evo­lu­tie van eutha­na­sie sinds 2002 en bes­pre­ken ze de huidige prak­tijk en knel­pun­ten. Ook richten ze hun blik op de toe­komst. [Description de l'éditeur]

VUBPress, 2012
9789054879909
368 pages